Graveanvisninger

Generelt om graveanvisninger

Fjernvarmesystemet er opbygget med præisolerede rør og komponenter (fastspændinger, kompensatorer, lyrekanaler mm). Rørerne bevæger sig i jorden afhængig af fjernvarmetemperaturen.

Dette medfører, at der er store spændinger i rørerne, når de er i drift.

Hvis de frigraves uden forbehold, er der således risiko for udbøjninger i rørgraven og havari. Efterfølgende afstandskrav og arbejdsanvisninger skal derfor nøje følges.

Fjernelse af belægninger kan udføres med maskine. Frigravning af fjernvarmerørene skal udføres ved håndgravning.

Der er udlagt et markeringsbånd ca. 0,20 m over hvert fjernvarmerør.

Reetablering af rørgrav for fjernvarmerør

  • Oprensning af rørgraven for større sten, byggeaffald og skarpe genstande.

  • Udlægning af udjævningslag under rørene,  min. 0,10 m (0-8 lerfrit grus).

  • Tilfyldning, min. 0,20 m over rørerne, og min. 0,10 m på siden (0-8 lerfrit grus).

  • Manuel omkringfyldning. Let komprimering.

  • Udlægning af markeringsbånd, 0,20 m over rørene.


RKF skal syne alle frigravninger inden tildækning.

 

Friafstande (anden ledningsejer kan stille større afstandskrav):

Krydsning:                          Min. 0,10 m

Parallelføring:                      Min. 1,00 m. Max længde 10 m

Fastspændinger må ikke frigraves indenfor en afstand på 10 m på begge sider af fjernvarmetraceet.

Sikring af eksisterende fjenvarmerør på byggepladser

Min. jorddække 0,50m 

Områder med kørsel med almindelige entreprenørmaskiner som f.eks. lastbiler og gravemaskiner. 
Jorddække skal bestå af velkomprimeret grus. På udlagte køreveje lægges tillige køreplader

Min. jorddække 0,35m   

Områder uden belastning fra lastbiler og entreprenørmaskiner.

Min. sidestøtte 1,0m   

Beregnes individuelt ved rørdimensioner større end ø139 mm. Særlige krav ved bøjninger.

Max frigravning 10m 

Sikrer fjernvarmerørene mod udbøjning i rørgraven.

Punktvis fiksering   

Hvis frigravning af rørene ikke kan undgås, skal der pr. 12 m udføres en punktvis fiksering ved omkring fyldning med komprimeret grus:    
Min. 3 m (trace), og min. 0,4 m jorddække.

Fjernvarmetraceet skal være afmærket i hele byggeperioden. Entreprenøren vedligeholder afmærkningen.

RKF skal til enhver tid have adgang til ventilbrønde på området.

Entreprenøren skal uden udgift for RKF rydde arbejdsarealet over fjernvarmerørene i tilfælde af nødvendige ledningsarbejder i byggeperioden. Rydningen omfatter også nødvendig flytning af mandskabsskure, materialelager, jorddepoter mm.

Anmeldelse

Der må ikke udføres jord- eller anlægsarbejde indenfor en afstand på 2,00 m fra centerlinien af fjernvarmeledningerne uden forudgående aftale med RKF.

Ledningsoplysninger fås på Teknisk Forvaltning, og RKF påviser ledningerne på stedet.

Krydsning ved underboring

Inden skydning med jordraket skal fjernvarmerørene frigraves. RKF skal syne krydsningen.

Krydsning med styret underboring uden frigravning af fjernvarmerørene accepteres efter skriftlig tilladelse. Tilladelse gives på RKF's skema.

Dette indebærer bl.a. at RKF er tilstede på arbejdspladsen, når krydsningen sker og lægningsdybden på den krydsende ledning registreres.

Begrænset anvendelse

Begrænset anvendelse gælder i arealer med fjernvarmerør.

Der må ikke ske bearbejdning (f.eks. grubning) af jorden med redskaber, der stikker dybere end 0,30 m

Arealet må ikke bebygges, eller beplantes med træer eller buske med dybtgående rødder.

Der skal være en friafstand til mastefundamenter (lys) på min. 1,0 m. Hegnspæle må nedgraves over fjernvarmerørene med en friafstand på min. 0,15 m.