Generel graveanvisning

Fjernvarmesystemet er opbygget med præisolerede rør og komponenter (fastspændinger, kompensatorer, lyrekanaler mm). Rørerne bevæger sig i jorden afhængig af fjernvarmetemperaturen. Dette medfører, at der er store spændinger i rørerne, når de er i drift. Hvis de frigraves uden forbehold, er der således risiko for udbøjninger i rørgraven og havari. Efterfølgende afstandskrav og arbejdsanvisninger skal derfor nøje følges.

Fjernelse af belægninger kan udføres med maskine. Frigravning af fjernvarmerørene skal udføres ved håndgravning.

Der er udlagt et markeringsbånd ca. 0,20 m over hvert fjernvarmerør.

Retablering af rørgrav for fjernvarmerør:       

  • Oprensning af rørgraven for større sten, byggeaffald og skarpe genstande.

  • Udlægning af udjævningslag under rørene,  min. 0,10 m  (0-8 lerfrit grus).

  • Tilfyldning,  min. 0,20 m over rørerne, og min. 0,10 m på siden   (0-8 lerfrit grus).

  • Manuel omkringfyldning. Let komprimering.

  • Udlægning af markeringsbånd,  0,20 m over rørerne.

RKF skal syne alle frigravninger inden tildækning.

Friafstande (anden ledningsejer kan stille større afstandskrav)

Krydsning:                          Min. 0,10 m

Parallelføring:                      Min. 1,00 m. Max længde 10 m

Fastspændinger                  Må ikke frigraves indenfor en afstand på 10 m på begge sider af fjernvarmetraceet.