Begrænset anvendelse af arealer med fjernvarmerør

Der må ikke ske bearbejdning (f.eks. grubning) af jorden med redskaber, der stikker dybere end 0,30 m

Arealet må ikke bebygges, eller beplantes med træer eller buske med dybtgående rødder. Der skal være en friafstand til mastefundamenter (lys) på min. 1,0 m. Hegnspæle må nedgraves over fjernvarmerørene med en friafstand på min. 0,15 m.